Walaloo sirna gadaa


Aug 27, 2013 · Sirni gaggeessaa awwaalcha hayyuu fi goota Oromoo Injiiner Tasfaahuu Camadaa Hagayya 26,2014 godina dhalotaa isaa Onaa Guduruu keessaatti ganda Harbuu iddoo jedhamu itti bakkaa hiriyoonnii isaa , sabboontotni Oromoo,Qeerroowwaan,dargaggoonnii Oromoo, Baratootni Oromoo dhaabbiilee barnotaa garaagaraa irraa boqonnaaf galanii jiran bakkoota garaagaraa irraa walitti dhammaachuun sirna awwaalcha “Badanii of Barbaaduu Jalaa Nu Haa Baraaru” Guyyaan Dubartoota Adunyaa, Bitootessa 8, 2014, magaalaa guddittii Ameerikaa, Washington, D. Their egalitarian and democratic system of governance known as Gadaa was abolished. Sagantichi galgala har’aa sa’aatii 11:00 irraa eegaleet gaggeeffama. uunkaa jereenya hawaasaa 2. Download Akame Ga Kill Episode 2 play in 3GP MP4 FLV MP3 available in 240p, 360p, 720p, 1080p video formats Free Download and Streaming Akame Ga Kill Episode 2 on your Mobile Phone or PC/Desktop. Akka hawwiifi karoora sirna cunqursaa osoo tahee midiyaaleen Afaan Oromootin dabran lamaan walfaallessuun walfashalu ture. Namoota biraa wajji jiraata, hojjataas. 2019-12-17. Ilaalcha fi xiinxala dhimoota adda addaa irratti ta'an isniin geessi. Jaal Jaarraa Abbaa Gadaa Ilma qaalii ilmoo Oromiyaa Malattoo qabsaawoota bilisummaa Oromiyaa Hangafa qabsoo hidhanno ammayaa Duree Waraana Bilisummaa Oromiyaa Goota gotaa oli ilma qaalii jagnna Oromiyaa Jaal jaarraa Abbaa Gadaa. Shuggux Galataa Gadaan sirna boonnuu, ittiin haa hojjennuun, dhaamsakooti. Tasa yoo ce’es falaa fi faloo qaba. Makonnin says: Watch “Walaloo haaraa Lataa Qana’ii guutuu Apr 18, 2008 · Afaan Oromoo afaan og-barruu akka hin taanee fi meeshaalee sab-quunnamtii kan akka raadiyoon ummatni akka itti hin tajaajilamneef mootummaan Habashaa ifatti dhorkee ture waan taheef. Yanet Dinku New Oromo Music 2020 / Yanneet Dinquu Sirba Afaan Oromoo Haaraa 2020 5:31 Play. Mohammed Hassaniin Afaan Ingliffaan barreeffame Maxxanfamee ture. Like Like. Jun 14, 2013 · 'Eebba Oromoo' Oromoon yoo eebbifatu akka armaan gadi kanatti ebbifata, Hayyee, hayyee, hayyee! Waaqa gurraacha Gurraacha garaa garbaa Leemuu garaa taliilaa Tokkicha maqaa dhibbaa Waaqa Bokkuu gurraachaa Waaqa Ciicoo gurraattii Waaqa uumee Walaabuu Waaqa sagaltama gabraa Waaqa salgan yaa'ii Booranaa Waaqa torban Baarentumaa Waaqa Caffee tumaa Waaqa shanan Gadaa Oromoo! Sirna Tuqaalee Sirni tuqaalee mallattoolee barreeffama keessa galuun hiika/ergaa barreeffamaa ifa tasisani. Duraa) Barataa ykn Tika (loon) Ulee Qal’oo 16–24 Foollee (G. See what Beekan Guluma (beekang) has discovered on Pinterest, the world's biggest collection of ideas. bal’ina oduu kanaa qabannee waltti deebina. 1 1 1. Sirna barreeffama Qubee Afaan Oromoo kan boce. Isaanis: May 28, 2018 · Yeroo ammaa immoo bokkuun ni magarfatama. Kan Abbaa Gadaa fandhisi Faajjii sirna Diimokiraasii! Jun 29, 2014 · Yeroo Sh. Barreessi fi og-barruun afaan Oromoo isa mootummaa Habahsaan dhorkamee daangeffamee ture sana mana hidhaa baasanii guddisuuf qabsoo hadhooftuu geggeeffame. ODP Official 437 views. The goal was to bring all abbaa Gadaas from across Oromia and let them elect one leader at Oromia level following the attached objective. Afaan Oromoon maatii afaanii Afroo-Eeshiyaatik jalatti ramadama. Duudhaa Oromo ganamaa,. Damee hortee oromoo pdf. . Inni tokko naannoo isaatii bahee laga hin ce’u. Maaloo,tokko taanee Sirni Gadaa sirna aadaa fi sirna ammayyaa kan Oromoon jaarra hedduun dura uumame taee beekama, nutis abbootii keenyatis tae Orommummaa keenyatti daran boonna. Gaaffii abbaa biyyummaa,. Sirna Gadaa sirna ittiin bulmataa Oromoo ti. 12 Sirna . Barataan  Ati jaala kootim ilma oromtichaa. Gidduu galli maqaa Looreet Tsaggaayee G/ Madiniin hundaa'u kun bakka Aartii muuziqaa, aartii walaloo, aartii bobbocaafi aartii argaati. BOQONNAA TOKKO 1. 11 Odaa–Walaloo fakkii Odaan dhiyaate. Qaaccessa Adeemsa Sirna Gumaa Oromoo Jaarsoo Fi Sumaalee Girii: Godina Harargee Bahaa Aanaa Cinaaksan giddutti: Abdulhakiim Joohar: MA: 0968/06: 0368/06: 306: HUSM_2020_243: Biogas Production from Senna didymobotrya Leaves Co-digested with Cow Dung in Anaerobic Condition: Tekle Kassa: MSc: 0575/06: 0569/06: 307: HUSM_2020_798 Sirna gadaa jalatti gurmaa’ee jiraacha kan ture,har’a ilee kan jiru ummanni oromoo humni olaanan tokko akka jiru amanee erga fudhatee waggaa 6000 ol akka ta’e hayyoonni gadaa oromoo ni dubbatu. Akkasumas uummata tokkummaa fi eenyuumaa saba isaa eeguu iratti duubatti hin jennedha (Taliilaa fi sisaay, 2008). Historians noted that after more than three decades of fierce wars of resistance their demographics were reduced from 10 million to 5 million. Kunis, muka gaarii ilaaluun bocamee miidhagee tolfama. Beekumsi maanguddoon kuni qaban kan addaa ta’uu namoonni isa dhaggeeffatan hunduu ragaa bahu. Apr 15, 2013 · abboo dhagaya ,akkoo akakileekuni darbe jabesa hirreenu garbofatuu sabba kena cirreegobena dache qarshin bitteegoni gotuma fudhachu dideekani lamata filu gowomadhiga namatu ta,e corqaamukami nama kufeeOromumaan dhufe. By David Ochamiin Juba. dadi fitala says: January 17, 2015 at 8:51 pm. Osoo sirna tuqaaleetti fayyadamuu baannee, walumatti fufnee barreessinee, yaadni tokko eessaa ka’ee eessatti akka xumuramu ykn yaadonni kum akka waliin deemanii kkf beekuun rakkisaa ta’a. Academia. oromoo oromiyaa 3,132 views. Sirna Gadaa keessatti Oromoon Faana buutuu ykn Dhahaa qaba. Maatii fi jiruusaanii osoo hin ilaalani Oromummaa tursuuf wallaansoo eegalani. Gadaan jaarmayaa umurii fi dhalootan ijaarame yoo ta'u sirna bulchiinsaa diimokiraatawaadha. Dec 29, 2016 · Sirna cunqursaa fi hojii isaa beekuun, wal’ansoo qabsoo deema jiru galmaan gahuuf murtessa dha. Jaalala Bilisummaa Hiraar Gabrummaa Boontu Dhugaa Irraa* Hiraar gabrummaan sammuun na dhiphattee Jaalala bilisummaan onneen na ra Saba Oromoo Fi Sirna Gadaa. Gareeleen Gadaa shananis Birmajjii, Roobalee, Melbaa, Muudana/ Michilleefi Horata yoo ta’an bakka adda addaatti maqaa garaagaraa qabaachuu nidanda’u. Galmi Abbaa Muudaa fi teessoon Abbootii Gadaa Odaa jalatti ijaarama. Sirni Gadaa bulchiinsa hawaasummaa, dinagdee, waraanaa fi siyaasaa kan of keessatti hammate, waggaa saddeet saddeetiin kan maruu dha. Seenaa gaarii qabnu Kaleessaf dheengadda. Gadaan sirna ittiin siyaasni, dinagdeenii fi hawaasummaan ummata Oromoo ittiin murteeffamu, kan miseensi sabichaa mirgaa Gammachuun Aleeksaandiroodhaf, walaloo seena baroota gadaa ibsu kan Ingiliffaan fixed text jedhamu guuraa ture. Qoqqodamuun, salphachuudha. Abiy ibsani Walaloo Oromo Otuu Kuttaa 1 by Yomi Studio. View Telegram channel's statistics "Ogeettii_Show" - @Hawi_Official. Arrabaan na koobdu 18 Jan 2019 Abbaan qabeenyaa Obbo Sa'id Daamxoo jedhaman oggaan waltajjiilee adda addaarratti bahee walaloo dhiyeessu na arganii waan natti gammadaniif ispoonsaara naaf Seeneet: Eeyyee sirna Gadaa keessatti ni eebbisti. Kabajamtoota Lammii Oromoofi Leellistoota Aadaafi Afaan keenyaa 'Tuullaa beekumsaa sammuu keenya keessa taa'ee dhokatee taa'u mannaa, barruu fal'aana tokko hawaasa keenya bira nuuf geesse wayya' kan jedhu. Jaarraa Abbaa Gadaa biyya Yaman magaalaa sana’aatti dhukkubsatee yaallamaa ture gaafa Bitootessa 4, 2013 du’aan darbe. Disclaimer: The author of the article (or any material) of the other website (whose link is given here) or whose opinions are published here carries the full responsibility of any kind related to his/her contribution. Isin kun dabeera sirreessi kun ammoo toleera jabeessi Mar 11, 2018 · Sanatti dabalees sirna bittaa alagaa hundeedhaan buqqisee Bilisummaa Ummata keenyaa mirkaneessuuf, akkasumas, nageenya waaraa Ummata keenyaaf, biyya teenyaa fi naannoo keenyaaf argamsiisuuf yoom iyyuu caalaa fuula hundaan kan ciminaan irratti hojjechaa jiru tahuu hundaaf mirkaneessa. Gulantaa irra jirurratti mirgaa fi dirqama aangoon gadaa kenneef hojiitti hiika namni hunduu. Sirni Gadaa sirna walqixxummaa of keessaa qabuu dha. Tumamiinsa fii rakkoolee yeroo dheeraadhaf irra turerraa kan ka'e osoo hin fayyin du¢a isaa tanaaf sababa taate. Sirni kun dhaabbata ummata Oromoo baayyee bal’aa fi bifa adda addaa qabu kan salphaatti hin hubatamnee dha. 3131 · 3 Comments5 Mata duree inni barreesse 'SIRNA GADAA' kan jedhu ture. Gadaan jaarmayaa umurii fi dhalootan ijaarame yoo ta’u sirna bulchiinsaa diimokiraatawaadha. Abiy Ahmed waggaa tokkoffaa irratti walaleessaan oromo beekamaan Leta Kenei Aagaa waan ajaa’ibaa dhageeffadhaa waliif qoodaa Fore more please visit us on Walaloo faaruu naannoo Oromiyaa meeqan keenyatu beeka laata? Kunooti; Oromiyaa Oromiyaa haadhaa seenaa guddaa, Handhuura Oromootaa, galma sirna Gadaa, Dachee heeraa fi seeraa haadha caffee Odaa Badhaatuu gabbattuu, magarsituu hundaa. Sagaleen gammachuu oromoof moo'ichaa. Barreessaan kitaaba kanaa ogumaan balaliisaa xayyaaraa yoo ta’an barnoota phisics baratan Obbo Leellisaa Aadaa kitaaba barreessuuf kan na kakaase bal’ina aadaa fi seenaa Oromoon qabu jedhan. q ABO Dr. May 10, 2016 · Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Free Oromiya! Thursday, October 29, 2015 “Alaabaa Eenyummaa” Walaloo Qeerroo Yuuniversitii Wallaggaa. Biyya too Oromia, biyya sirna gadaa, Kan ittiin beekamtuu, mallatoon ishii odaa, Anis biyyan qabaa, kanan ittiin dhaadadhuu. Kan hundarra caaluu eenyummaan haqamee Abbaan Gadaa gaddee bokkuun owwaalame! Jallina akkasii goototi argani Heera deebisuudhaaf daggala seenani. . Lammataa) Sigabaa biyyaa baasa Hofaafii ulee 24–32 Kuusaa (qondaala) Biyya tiksa Eeboo SIRNA-GADAA-OROMO DEEBISUUN FURMAATA TOKKUMMAA TI 1. Oromedia authors provide fair and balanced information, news, opinions and analyses on topics ranging from politics, healthcare, business, arts, sports, technology to education and science. Goota boonaa sana kan diinni illee Kitaaba Afaan Oromoo. edu is a platform for academics to share research papers. Oct 14, 2014 · I submit this work to ONA hoping that it will be used for practical purposes; re-building Sirna Gadaa Oromoo (SGO), which has been declined over time under the deliberate suppression of successive Ethiopian government, starting from local assembly (Caffee Balbaala) to national assembly (Caffee Gadaa Oromoo) in Oromiyaa based on this Yuunvarsiitiin Amboo gidduu gala aadaa maqaa Looret Tsaggaayee G/Madin moggaafame hundeessuuf qophiirra jiraachuu beeksiseera. 002-Surah Al-Baqarah Ayat 1-141 . KAAWOO GADAA NATIONAL GADAA ASSEMBLY OF OROMIA Anaa 8 Konyaa 10 • Finfinnee, Oromia • E-mail: NGAO@yahoo. Jan 13, 2013 · Sheek Bakrii Saphalloo - hayyuu fi ogeessa walaloo. 12K likes. 1:16:59 [Private video] Kitaaba Afaan Oromoo Pdf Download > bit. walaloo jaalala songs 2. Poverty, death of one or both parents, child trafficking, forced early marriage are key factors that push children into work, above all young girls to be involved in commercial sex work. Bokkuun mallattoo Gadaa naannoo adda addaati. Aug 26, 2019 · Sirni Gadaa kunis gareelee shaniifi marsaalee saddeet kan ofkeessaa qabudha. aadaa sirna gadaa 4. Daataa guuruu kana booda seenan Oromoo yeroo barreeffamu, modeelii sirna gadaatin ta'uu akka qabu murteesse. com" IS NOT accountable for any thought and content of the author's articles/documents. Odaa fi Sirna Gadaa Oromoo =====//===== Ummatni Oromoo hortee latiinsa hidda kuush keessaa isa guddaa fi Baha Afrikaatti ummata baldhina qabu yoo ta’u waggoota kumaatama dura sirna gadaatiin buluu kan jalqabeefi karaa nageenyaatiin lafa quubsumaa, dheedaa fi hora horii isaaniitiif tolu akkasumas qilleensa jiruuf jireenya isaaniitiif mijaa’u filachaa dhiibbaa tokko malee lafa duwwaa ilaalee Kitaaba SIRNA ABBAA-IRREETIRRAA GARA DIMOKRAASII Wixina Qabsoo Bilisummaatiif Malu kan Obbo… AFOOLA OROMOO Hunda Aadaa – Duudhaa Afoola Oromoo Eebba Oromoo Geerarsa Gorsa Hayyoota Oromoo Irreecha Oromoo Maqaa Afaan Oromoo Oromo Calendar – Dhaha Seenaa Seenaa hayyoota Oromoo Sirna Gadaa Oromoo Walaloo bulchiinsa sirna Gadaa Oromiyaa akka haalaa fi sadarkaa guddinna saba Oromiyaa kan hardhaa waliin adeemutti qophessuu, diriirsuu dha. yeroo dheeraadhaf dhukkubsataa akka ture oromooni isa beekan ni himan. Seenaa aliyyii ibnu Qaaccessa Adeemsa Sirna Gumaa Oromoo Jaarsoo Fi Sumaalee Girii: Godina Harargee Bahaa Aanaa Cinaaksan giddutti: Abdulhakiim Joohar: MA: 0968/06: 0368/06: 306: HUSM_2020_243: Biogas Production from Senna didymobotrya Leaves Co-digested with Cow Dung in Anaerobic Condition: Tekle Kassa: MSc: 0575/06: 0569/06: 307: HUSM_2020_798 Sirna gadaa jalatti gurmaa’ee jiraacha kan ture,har’a ilee kan jiru ummanni oromoo humni olaanan tokko akka jiru amanee erga fudhatee waggaa 6000 ol akka ta’e hayyoonni gadaa oromoo ni dubbatu. 3. Mohammed Rashaad walaloo warraaqsaa Moqdishuu irra kaayu, Abdi Qopheen mirriiysuu qonnaatifi wallee jaalalaa Hararii itti bana ture. Bokkuun mallattoo aangoo bulchiinsa sirna Gadaati. Apr 10, 2016 · Saba Oromoo Fi Sirna Gadaa. Goota boonaa sana kan diinni illee Sirna facaafannaa kana keessattis faarfannaan Ateetee garaagaraa niweeddifama. Reply. Qabiyyeen fi bilchinni sirba kanaa waan baayee na ajaa’ibsiisef akka armaan gaditti walaloo isaa kaa’eera. ly/2eNcYxy 74309d7132 . Awwaalcha Usmaayyoo kan kaleeysa (20/11/2006). 14 Aug 2018 Finally, all mice infected with IAV and the prtF. kitaabilee deeggarsaa barumsa Afaan Oromoo kutaa 1- 4 . Kana booda, seenaan imaltuu tan Jaarraa Abbaa Gadaa qabsoo bilisummaa tiif godhe, bahara daakanii keessaa bahuu hin dandeenye keessa nama cuupha. Leading issues in Oromo, Oromia, Africa & world affairs. Maalif goggoysitan Dhiiroo garba guddaa. OBS - Filannoo Uu 7 ဖေဖော်ဝါရီ 2017 dokimeenterii Sirna gadaa. Kanneen keessaa kitaaba Daaniyaa keessaa (2006:237) irratti Ateeteen ayyaana dubartii ta’uu eeruun waggaa lamatti altokko birraa yookaan arfaasaa keessa akka ayyaaneffatamu ibsameera. Sirna dimokiraasii Gabrummaa mancaasii Kan Gadaa deebisaa, deebisaa Impaayera kana muuziyama teessisaa! Imimmaan harmee Oromiyaa Imimmaan aayyoo Kuushiyaa Bullukkoo bilisummaatiin Kumala walabummaatiin Irraa haqaatii qoorsaa Saba keessan boonsaa! “Kakuu-dhaa dubatti hin deebinu” “Laguu-dhaa harmeerraa hin dheensinu” Guban sirna gadaa. Egaa gabaabumatti ummata oromoof waaqa jechuun uumama jechuudha. Jaalallee malee jiraachuu ni dandeessa. Caalaa Haaraa Caalaa Haaraa walaloo jaalala music 7. Gadaa for Deliberative Democracy Zalaalem T. Ililleen boo'icha. See more ideas about Oromo people, Obama 2008 and Unity in diversity. Oct 31 - Bargammoo (Walaloo Suuraa Dhugaa) Oct 28 - Ayyaanni Irreechaa bara 2008 Tuulama keessatti Magaalaa Bishooftuutti Onk. Sirna Gadaa Oromoo Odaa Roobatti - Duration: 4:02. In rural and urban areas, children often begin working at 5 years. They were faced with cruel subjugation, exploitation, discrimination and marginalization; forced to slavery and servitude. Working SubscribeSubscribedUnsubscribe 19 Jul 2013 Kan saba Oromoo kan sirna abba Gadaa. Baarentuu Gadaa. Loading Unsubscribe from OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network]?. Qabee Gadaa demokrassii keessa, qunnamtii karaa hundaa jajjabessuu fi yaa’a murtii kennuu keessati miseensoti qooda fudhachuu faatu argama. Kitaabi haaraan mata dureen isaa “Kudhaama Seenaa” jedhamuu fi kan seenaa, aadaa fi amantii oromoo ibse maxxanfamee ba’ee jira. 1. Walaloo isaa keessatti qabiyyeewwan dhimma afaanii, siyaasaa, aadaa, barnoota, sirna gadaa, hawaasummaa fi kanneen biraatiis ittiin calaqisiifacha, Barattoota isaaniitiis ittiin qaraa, Kana malees yeroo wadaajaa adda addaa irratti dubbifamaa, yeroo guuzaa irratti darashamuuni fi haala garagaraan ummata bira gahaa akka turte ragaan seenaa ni mul Ilma Abbaa Gadaa Bitootessaa hanga Bitootessaatti Prees Sakreetariin hojii eegale Hoggansi haaraa SDTUG dhimma dhuunfaafi gosummaa keessaa bahuun rakkoo ummataa hiikuu akka qaban MM Dr. Sep 21, 2018 · ODP, ODP paartii jijjiiramaa Gurmuu qabsoo Oromoo mirgaa fi walabummaa Faajjii bilisummaa bu’uura Oromummaa Partii tarkanfataa kutatee falmataa Galmisaa milkeessuu fedhiif faayidaa Oromoo Feedhiif faayidaa uummataa Abbaa kayyoo dhugaa ilaalcha moo’ataa Gaddisa hoggansaa tuuta sabbonotaa Abokaatoo haqaa irree adda durootaa Kallacha Oromoo saba seenaa hojjetaa. Jaarraan qabsoo Oromoo keessatti gumaacha godheen yoomiyyuu yaaddatamaa jiraata. Seenaa Saba Oromoo keessatti hiikkaa fi kabajaa guddaa kan qaban qub-summan Yaa’ii Gadaa Oromiyaa kan akka Madda Walaabuu, Mormor (Tulluu Nama Guddaa), Caasaa bulchiinsa sirna Gadaa keessatti akeekuu, hubachuudhaaf qormaata cimaa sirna Gadaa kan mul’isan armaan gaditti ilaalla. Baddaa fi gammoojjii, gaarraniif raarotaa Kan ormaa ni quufa, haadha beeyladootaa Haadha beeyladootaa Jan 07, 2017 · Walaloo isaa keessatti qabiyyeewwan dhimma afaanii, siyaasaa, aadaa, barnoota, sirna gadaa, hawaasummaa fi kanneen biraatiis ittiin calaqisiifacha, Barattoota isaaniitiis ittiin qaraa, Kana malees yeroo wadaajaa adda addaa irratti dubbifamaa, yeroo guuzaa irratti darashamuuni fi haala garagaraan ummata bira gahaa akka turte ragaan seenaa ni mul Guban sirna gadaa. com delivers information on Oromia and the Horn of African region: top news stories and analyses, politics, and culture, arts & entertainment, and more. Achi buute tahee Bu’uri maa badaa? Gaddisa jannataa Maa xooleysan odaa, Miila Bakar taatee Eessaa abbaa kootin fida? Yaa dhaloota arraa Mee maal lafaa qabdaa, Maaluma dhaalchifta? Boru warra si booda. 2 Imaanaa–Gaaddidduu hiyyummaa 11 Himata–Walaloo komii jaalalaa ibsu. Powered by WordPress - Designed by Gabfire Themes Aug 26, 2019 · Sirni Gadaa kunis gareelee shaniifi marsaalee saddeet kan ofkeessaa qabudha. Mikaa'eel Booranaa, Gorsaa Olaanaa HD. Dhaloonni oromoo sirna gadaatiin bulu yeroo hunda gadaa keeessa jira. Sirnaa (PhD c) 12 Appraising Gadaa System as an African Version of Classical Human and Democratic Rights Obbo Solomoon Immiruu Ijoo 4: Seenaa 1 Sakatta‟iinsa Seenaa Seera Ambaa/Arsii Obbo Ginbaar Nagaraa 2 The Epitomizations of Anoole and Menelik II Statues in the Age Apr 14, 2014 · The primary purpose of Oromedia is to serve freedom loving generations so that they can give informed decisions. Akkasumas hojii kalaqa ammayyaa kan akka walaloowwaan dhimoota aada, seena fi hawaas-diinagdee Oromoo irratti barraa'an isinii qooddi. Kan hundarra caaluu eenyummaan haqamee Abbaan Gadaa gaddee bokkuun owwaalame!Jallina akkasii goototi argani Heera deebisuudhaaf daggala seenani. Gaafa oogantoota keenya biyya alaatti jabeessinee guddifannu, uummatni keenya kan biyya jiran oogantoonni isaa baqaatani biyya alaa akka jirutti amanu, ooggana diinaa irratti qabsoo finiinsu. kutaa lammafati na egadha Ahemad Hassan Odaa Gurguddoo. Humna olaana kanas maqaa waaqa jechuun ittiinwaama jira. Dec 21, 2014 · Sheek Bakrii Saphaloo- hayyuu fi ogeessa walaloo. com Maddi sirna Gadaa qaroomina Oromoo kan beekumsa, ogummaa fi muuxannoo ummata Oromoo bara dheeraa keessaa bahee diroo darbaa yoona gahee dha. Bedri Kabira Mohammed - founder of the Saphaloo Foundation Birhaanee Adaree- won the IAAF World Half Marathon Championships Boruu Sheko Baatii- Regional leader Nov 30, 2016 · Sirna Gadaa Gama UNESCO’tti Galmeefame. Isa biyyaa fi kan alaa,. Dejazmach Baalchaa Abbaa Nafsoo - Jeneraala Itoophiyaa Waraana Aduwaa hooggane. Jun 30, 2012 · Mariin hawaasaa waxabajjii 23 bara 2012 konyaa Gadaa Bilisummaatti qophaa’ee sirna ho’aan geggefamee jira. nice. Interview with former Abbaa-Gadaa Bayyanaa Sanbatoo (via OMN, in Afaan Amaaraa) Interview with Former Abbaa-Gadaa Bayyanaa Sanbatoo (via OMN, in Afaan Amaaraa) Memorial Service for Obbo Morodaa Moossaa, an 80-year-old Oromo elderly unjustly slain in Ambo (October 2019) "Gadaa. Gaafa Bitootessa 8, 2013, reefisaa magaalaa Wataritti awwallame. Kunillee maandhee Gadaa Oromoo keessatti barsiisan jechuudha. Sirboota garaagaraatti maqaa baasuudhaa, Mararoo, Geerersa, Mirriga jechuun aartii walaloo guddaa saba qabudha. Suurri argaa jirtan kun GOOTOTA ilmaan Oromoo roorroon hammaannan Wayyaanee fuuldura gootummaa dhaan falmaa dhaabbatanii utuu lolanii kanneen harka diinaatti gaafa kufan wayyaaneen gochaa suukaneessaa akkanaatiin uummata yaamtee raawwii akkasii jiilchaf ilmaan Guddina ‘Addis Ababaaf’ Oromoon buqqa'ee baduu hin qabu! "Obsi cunqurfamootaa roorroo warra isaan cunqursuu gabbisa!!" Akeekni barruu kanaa seenaa Finfinne (Addis Ababa) katabuuf osoo hin taahin, waamicha dirmannaa Waldaan Maccaa fi Tuulama sagantaa mootummaan Itoophiyaa Oromoota Finfinne irra buqqisuuf qabu ilaalchisee iyyata addunyaatti dabarse irratti yaada kennachuuf. Nati- sii bee Habashootaa, . Reddit gives you the best of the internet in one place. Sirna gadaa Bulmaataa, 18 thoughts on “ Walaloo Qeerroo ” Getahun on December 6, 2011 at 5:41 am said: Walaloo ergaa cimaa qabudha. Dejazmach Baalchaa Abbaa Nafsoo – Jeneraala Itoophiyaa Waraana Adwaa hooggane. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun ummata Oromoo har’a Oromummaa isaa haa beeku malee, seenaa ummanni kun keessa dabree as ga’e ragaa qorannoon deggaramee barreeyfame irraa wanti inni hubatu baay’ee xiqqaadha. The Abba Herrega ensures that strict watering regimes are followed. sirna cimaadhan geggeeffamerrati Sabboonttonni Oromoo awaalcha kanarrati argaman Qabsaawan Kufus qabsoon itti fufti dhaaddannoo akka dhiheeysaa turan oduun achirraa 4 Responses to Sirna Gadaa. Eenyu tole jedhee fudhataa? Yoo tarrisuu barbaadee dhuuga danuu dha Gootni,. Heerri sirna Gadaa heeraa ta’uun hafee Kan ormaatti laaqamee aadaa boonsaan laafee. Seenaa Bulchiinsa Sirna Gadaa. Bedri Kabira Mohammed – founder of the Saphaloo Foundation Birhaanee Adaree- won the IAAF World Half Marathon Championships Boruu Sheko Baatii- Regional leader Sirna Gadaa Gama UNESCO'tti Galmeefame Sirna Gadaa sirna ittiin bulmataa Oromoo ti. Dhaabbanni Beeksisaa Tokkummaa Magaalaa Finfinnee Hoteela Eliyaanaatti Ayyaana Irreechaa sababeeffachuun sagantaan Waarii Waloo fi agarsiisa faashinii irreechaa jedhamu qopheessee jira. barruu Oromoo asoosama gaggabaaboo, walaloowwan, afoola. Yaa lammii koo kan siif tolu TOKKUMMAADHA. Presidaantiin Ijaarsa Dubartoota Oromoo Adunyaa (IDOA), Adde Dinqinash Dheeressaa, guyyaa kana ilaalchisanii hawaasa sirna kana irratti argameef seenaa, kaayyoo Waggaa darbe keessa barruu keenya 'GADAA' jedhamtu keessatti artiiwwan hayyoota keenyaan qophaa'an quba sinqabaachisuun keenya niyaadatama. 1:16:59 [Private video] Walaloo Oromo Otuu Kuttaa 1 by Yomi Studio. May 22, 2007 · Mana Oromoo Swiss Message from the Web-editor:-This web page is created and maintained by an ordinary Oromo who had to run away from his homeland for a simple reason of upholding and exercising his basic human rights and the right of the Oromo people who have been subjugated by successive Ethiopian regimes for over hundred years. Kitaabni kun waggoota 20 booda fooyya’uun Afaan Oromootti h Jan 29, 2013 · Akkam Nagumaa Fayyumaa! walaloo sirba kaana kan barreessee Daandanaaf kennee Shawaalul Mangistuu nama jedhamtuu dha. SEENAA HAYILAMAARIYAM GAMMADAA (1915 – 1970) SEENAA ABEEBEE TUFAA ARADDOO; Seenaa Gabaabduu Ayyuub Kora Gamtaa ABO-Amerikaa Kaabaa bara 2013 July 10, 2013 at 8:46 am · Gadaa. Walaloo. Biyya too badhaatu, magarsituu hundaa Biyya midhaanii fi albuuda adda addaa. Hk Zz pJ B6 0R 6h ZJ qM Ni al PF f5 12 ml H7 Ze S5 pv dr gl Y2 MC gy kZ E2 fA Gb qO Lg O7 pE U1 FQ C2 UM U0 j9 Tm yi cD 5X sg BB gH CB US OM 38 Hi kj WF 45 Nr Z7 AY. Sana keessaa bahuuf sirna demokraasii Gadaa kan bakka hallett ta’uu guddifachuun hooda saa kan akka yeroott sonawuu qabu dhiisuu dandahu. Marii Finfinnee Galama Waajjira ABO Gullalleetti Argamutti Taasifame Kana Irratti Miseensi Shanee Gumii, GS ABO Obb. Afaan Oromoo ibsa Oromummaa, Aadaan Oromoo madda Oromummaa, Seenaan Oromoo hundee Sabboonummaa, Rakkoon Oromoo sirna garbummaa, Kaayyoon Oromoo galiin   Kaayyoo gooroon qorannoo kanaa gosoota malleen dubbiifi sureessuu walaloo ' Obomboleetti' keessatti argaman adda baasuu, hariiroo malleen dubbiifi sureessuu ibsuufi Xiinxala Sirna Gadaa Naffuroo Fookloorii Oromoo Keessatti . Isin kun dabeera sirreessi kun ammoo toleera jabeessi Ciniinsuun dhangaa afoola fi aarti uummata oromoo gola Oromiyaa hunda irraa argatte walitti qabdee fuula kana irratti isinii maxxansiti. Biyya sirna gadaa Onneekoorra jirta Kanaafan gammada Bakkan deemu hunda Sin yaada ya aayyo Jaalalakeen qaba Uumama waaqayyoo Ganamnis galgallis Siin bari'ee dhiya Lapheenkoo sibaree Si godheera hiriyaa Harmee garaa laaftu Qabachuukoof boona Rabbiin nu waliini Guyyaa tokko hin moona Yaadakoof qalbiikoo Safuu keetiin guuttee Jaalalaan na hiite Sirna dimokiraasii Gabrummaa mancaasii Kan Gadaa deebisaa, deebisaa Impaayera kana muuziyama teessisaa! Imimmaan harmee Oromiyaa Imimmaan aayyoo Kuushiyaa Bullukkoo bilisummaatiin Kumala walabummaatiin Irraa haqaatii qoorsaa Saba keessan boonsaa! “Kakuu-dhaa dubatti hin deebinu” “Laguu-dhaa harmeerraa hin dheensinu” Jan 14, 2018 · Fuula Qabiyyee. siyaasaa sirna Gadaa 3. keessatti sirna hoo’aadhaan kabajameera. Hooggansi ammaaf barsiifata ofiin walqabaa jiru. Odaan Oromoon waggaa dheeradhaaf seera jalatti tumaa fi yaa'ii taa'aa ture shani. com is an independent publication that does not endorse any single idea or represent any entity or group. Kophaas hindalagu. Mar 21, 2014 · Ethiopia, 85 million people, almost half of its population is under 14 years of age. Gadaa jechuun sirna ittiin bulmaata ummata Oromoo jechuudha. Qarooma sirna Gadaa irraa kaasee, meeshaalee Aadaa Oromoon itti fayyadami hedduun isaa kanneen aartiidhaan bocamanidha. Afaan tokko guddachuuf guddinni hawaasaa murteessaadha. Haala yeroo facaafannaa Ateeteerratti yaadota garaagaraatu jiru. Jecha Walaloo "Jecha walaloo" is Afaan Oromo for 'words of song'. Haaluma, kanaan adeemsa, shira, odeeffannoo fi karoora sirnicha haala dursinee saaxiluu akka nu dandeessisu qorannoo fi qorqortii gadi fagoo godhuudhaan hojii sirna abbaa irree gufachiisu irratti hojjechuuf nuti rogeeyyiin Oromoo murteeffannee jirra. Bara 1978 ambaa Sirna Gadaa kan tahe ayyaanni Buttaa naannoo Ambootti kabajamuun ni yaadatama. Kuuchuu, Raaba, Dabballee, Doorii, Lubaafi Gadaa jedhamanii beekamu. Search for: Kitaaba jaalalaa pdf Carefully, they designed the Gadaa system from its scattered existence and put it into larger chart and named it KAAWOO GADAA or National Gadaa Assembly of Oromia. jeamurraa waraabame afaan oromoootin isinii dabarsu namni kitaaba kana afaan oromoootin . -Walaloo sirbaa Morinoo 1935 47 -Walaloo sirbaa geerarsaa Dafaa. The u_Lagatafostudio community on Reddit. Diigamuun immoo, moo'amuudha. Sirna duraanii jalatti barnoonni waliigalaa kutaa tokkoo hanga jaheessootti Afaan Amaaratin baratamee Kitaabi haaraan mata dureen isaa “Kudhaama Seenaa” jedhamuu fi kan seenaa, aadaa fi amantii oromoo ibse maxxanfamee ba’ee jira. "Gadaa. walaloo afaan oromoo pdf. Godina Lixa Shaggar aanaa Midaa Qanyii Ganda Tuuyyee Goodaa Cuqqaalaa jedhamuun beekamutti Uummaatni Oromoo kumoota hedduutti lakkaa’amu ayyaana cuuphaa sababeeffachuun guyyaa kaleessaa walitti dhufuu uuffata aadaa Oromoo fi Walleewwaan Warraqsaa sirbuun ifatti mootummaa garboonfattuu Wayyaanee balaaleffatan, Uummaatni walleewwaan kanneen akka Wallee Warraaqsaa ”OPDO yaa baala tuufoo, ABO Oromo Community of Las Vegas proudly announce that the Oromiyaa Tiyyaa Concert has been finally made to happen in the City of Entertainment, Las Vegas! This is a big news for Oromo of Las Vegas and nearby city and other natio ns who have been eagerly waiting for rocking with Oromo stars! Oromo Community of Las Vegas proudly announce that the Oromiyaa Tiyyaa Concert has been finally made to happen in the City of Entertainment, Las Vegas! This is a big news for Oromo of Las Vegas and nearby city and other natio ns who have been eagerly waiting for rocking with Oromo stars! Hayyuu Seeraa: Mariin Araaraa Gumii Abboota Gadaatiin Geggeessamuun Milkaa’ina Guddaa Dha WASHINGTON,DC — (voaafaanoromoo)——Gumiin Tokkummaa Abbootii Gadaa kaleessa hooggantoota ABO fi ODP walitti fiduun marii araaraa geggeessaniin, qabxiilee furmaataa araara buusu irratti waliigalanii jiran. 12 Siifsiin Jildii 2 Umurii Maqaa Gahee Hojii Mallattoo Sadarkaa Gadaa 0–8 Dabballee Barataa (qananii) Guduruu 8–16 Ittimakoo (G. Dejazmach Baalchaa Abbaa Nafsoo - Jeneraala Itoophiyaa Waraana Adwaa hooggane. Also, Gadaa. Economic and development analysis: Perspectives on economics, society, development, freedom & social justice. South Sudan is warming up for the East African Community once the January 9 referendum is concluded. Telegram-канал hawitimes - Hawi-TiMES 51066. wmv by Qeerroo Dhaamsa Jaarraa Abbaa Gadaa by Bilisummaa. Shawaalul yeroo sirna Nafxanyaa sana Raadiyoo Toophiyaa kan Harargeedha tamsa’u kutaa Afaan Oromoo keessa hojjataa akka turtee fi kennaa addaa walaloo barreesu akka qabdu dhagaheera. Kunoo ammaan tanas daangaa aartii keenyaa yeroo ammaa kana akka giimii abiddaa boba'uu eegale kana caalaatti akka beekamuuf hayyoota keessanis akka quba qabaattaniif daangaasaa baldhisnee isiniif Oct 05, 2016 · Sagalee Bilisummaa Oromoo. Oct 01, 2014 · ↑ Gadaa. Baga na abaarte ilmi boorantichaa. 2. Mar 02, 2011 · Gadaa. Goota boonaa sana kan diinni illee Walaloo isaa keessatti qabiyyeewwan dhimma afaanii, siyaasaa, aadaa, barnoota, sirna gadaa, hawaasummaa fi kanneen biraatiis ittiin calaqisiifacha, Barattoota isaaniitiis ittiin qaraa, Kana malees yeroo wadaajaa adda addaa irratti dubbifamaa, yeroo guuzaa irratti darashamuuni fi haala garagaraan ummata bira gahaa akka turte ragaan seenaa ni mul Mar 18, 2012 · Heerri sirna Gadaa heeraa ta’uun hafee Kan ormaatti laaqamee aadaa boonsaan laafee. Oromoo, mudannoowwan, baacoo bashannansiisaa May 2, 2012 - Explore arfasseoromia's board "OROMIA" on Pinterest. kutichi akkuma kitaaba barataafi . Haala kanaan m maan Oromoo illee nyaatni maatii irraaanii lafatti darbachuun millaa kan dhidhitan ta’uun gabaafamera. 1 SEEN DUBBEE. May 17, 2007 · Mana Oromoo Swiss Message from the Web-editor:-This web page is created and maintained by an ordinary Oromo who had to run away from his homeland for a simple reason of upholding and exercising his basic human rights and the right of the Oromo people who have been subjugated by successive Ethiopian regimes for over hundred years. Uummanni Oromoo uummata bal’aa aadaa amantii fi sirna bulmaata mataa isaa qabudha. Baallii walharkaa fuuchuu jechuun egaa gulantaa sirna gadaa tokkorraa  16 Feb 2020 Oromia Broadcasting Services (OBS) miidiyaa walabaa fi loogirraa bilisa ta'ee jijjiirama hawaasaa itti fufinsa qabu dagaagsuuf hundaa'edha. Caamsaa 30,2014 Gabaasa Qeerroo Amboo P2Magaalaa Amboo fi Nannoo isheetti poolisooto dararaa jiraachuun saaxilamera. [SBO – Gurraandhala 16,2020] Sirna baniinsa Waajjira ABO magaalaa Jimmaa ABO FI JIMMAA GUDDOO WALIRRAA BAREEDU! [SBO – Gurraandhala 16,2020] Seenaa Artii Oromoo keessatti qooda olaanaa qabaachaa kan turte, ammoo hafuurri ishee badee kan jiru Caamsaa 30,2014 Gabaasa Qeerroo Amboo P2Magaalaa Amboo fi Nannoo isheetti poolisooto dararaa jiraachuun saaxilamera. Sagantaa kana irratti Mar 23, 2015 · The Plan, which TPLF has called the “Integrated Master Plan/IMP” – which was the cause for the losses of the lives of many Oromo university students and the massive evictions of Oromo farmers from their farm and home lands, is aimed to reduce Oromos to poor day-laborers and street beggars as witnessed over the last two decades. Godina Wallaggaa Lixaa Ona Mana Sibuu Mandii bakka Gaara waraabessaa jedhamutti humin Diinaa WBO barbaanna jechuun bobbaate irratti WBOn tarkaanfii fudhatee kanneen madaahan Hospitaala Mandii galuu jaraa oduun amma nu gahe ibseera. = Yoo ati Kooden koo. Gadaan sirna ittiin siyaasni, dinagdeenii fi hawaasummaan ummata Oromoo ittiin murteeffamu, kan miseensi sabichaa mirgaa fi dirqama isaa beekee ittiin walii galuu Apr 02, 2019 · Sirna kabaja muudama MM Ethiopia Dr. sanga addi filan kessaaburre itti dhiyesaaguracha kopha kasundini nu nyate gargari nu basunqaluni tani ofi betuu ta nama himti hantun midhan argite jalan urtieasat bante gurra nu Seenaa Ummata Oromoo Gababbinaan Oromoon saba Afrikaa keessa jiraatu, kan Itoophiyaa keessaa fi haga xiqqoo immoo ummata Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti argamu dha. San booda kanumaan walitti qabsiisun biyyoo Amerikaa kibbaa- Guatemala, Rusiyaa, Amerikaa kaabaa, Noorway kkf deemudhaan waayee Gadaa, aadaa, duudhaa Oromoo barsiisaa turan. Saba koo wal dhaga`aa. Biyya too Oromia, kan an jiruuf abdadhuu. Boqonnaa 9: Sirna Gadaa Deebii gilgaala 5: Shaakala Yeroo Dubbisuu Deebii gilgaala 5A: Osoo gara dubbisaatti hinseeniin dura jalqaba barattoonni gaaffiiwwan dhiyaatan akka dubbisanii qalbeeffatan godhi. ( Ilaalcha Oromoo 2012 ). Jan 29, 2013 · Shawaalul yeroo sirna Nafxanyaa sana Raadiyoo Toophiyaa kan Harargeedha tamsa’u kutaa Afaan Oromoo keessa hojjataa akka turtee fi kennaa addaa walaloo barreesu akka qabdu dhagaheera. Qajeelcha Qabiyyee Kitaabilee Deeggarsaa Barumsa Afaan . Gaaddisni Odaa iddoo itti Ayyaanni Muudaa raawwatuu fi miseensonni Gadaa sirna Ayaana ce'umsaa itti sirneefatanuu dha. I've made a repository of Oromo music lyrics in the hopes that it will help Oromo youth in the diaspora (or any other Afaan Oromo learner) appreciate the content and beauty of the words that go into these songs. Bookstore. Gadaan Gadaa Xumura Gabrummaa ti ! Injifannoo Ummata Oromoof ! Dec 12, 2013 · Barruulee yeroo sana dhalataniifi maxxanfamuun uummata bira gahaa turan keessaa, kanneen akka Qabee, Madda Walaabuu, Gadaa, Ichimaafi Biiftuun kan yaadataman yoo ta’an, galaalchota yeroo sana turan keessaa ammoo kan akka Bakkalcha Oromiyaa, Madda Walaabuu, Urjii, Coqorsa, Seyfe nebelbaal, Risaafi Irreecha kan jedhaman ni yaadatamu. 12, Maqaalee Rabbii gaggaariin maalfaadhaa? Rabbiin (S. Aanten kiyya si'iim hundeen nu tokkichaa. Reeffi Jaarraa Abbaa Gadaa gaafa Bitootessa 7, 2013 gara biyyaa deebi’e. Afran Qalloo maqaan jedhu kan dhufe ilmaan Qalloo arfan jechuunis Alaa, Baabbilee, Dagaa fi Oborraa irraa yoo ta'u kunis maqaa gosoota Oromoo naannoo Dirre Dhawaa jiraataniiti. South Sudan’s President Salva Kiir Mayardiit, who is also Sudan’s First Vice President, told a Kenyan MPs’ delegation to Juba an independent South Sudan would certainly join the East African Community and foster friendly ties with its new neighbours. Yoo sitti fakkaates. Mariin hawaasaa kun miseensotaa konyaa Gadaa bilisummaan kun haala yeroo gidduugaleefatuun dhimmoota Moonaa QBO ilaalchisan irratti hawaasin oromoo biyya alaa jiraatuu, miseensonni dhaabaa, Ayyoon oromoo fi dhaabiilee hawaasummaa waloon marii’atuun haala fuul duree irratti hubannoo Hiika alaabaafi asxaa Oromoo sirna Gadaa; sirna ayyaana Ateetee godina Wallagga bahaa Saqaa:Mi’a ulfinaa haati ilma hangafaa harkatti keewwattu; Tapha Aadaa Oromoo; Gugsii: Tapha Fardaa; IRREECHAA FI GADAA; Qubsuma Ardaa Badhaasaa; Seenaa . Subscribers, subscribers gained, views per day, forwards and other analytics at the Telegram Analytics website. Oct 05, 2016 · Ummanni Oromoo diinarratti finciluu kan eegale Sadaasa dura tahuu seenaan qabsoo qonnaan bultoota Oromoo Baalee, kan Oromoota Raayyaa, akkasumallee diddaaleen lubaan malee qubaan hin bullu jechuudhaan Oromoonni Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti sirna Gadaa fi eenyummaa Oromoo tiksuun bilisummaaf taasisan ragaa guddaa dha. com-FinfinneTribune. The mission of Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa (RSWO) is to help achieve the objective of the Oromo struggle for the liberation of Oromia from the Abyssinian colonial yoke and the realization of an Independent State of Oromia and a decolonized and free Oromo people. 5 bara 2008, Sirna Oo’adhaan kabajameera Oct 27 - Urgent Action!! Save Mesfin Itana!! Oct 26 - Jaalala Bilisummaa Hiraar Gabrummaa (Walaloo Suuraa Dhugaa) Oct 24 - Obama or McCain? Haadhaa fi abbaan yoo kan wal soban ta’an,ijjolleenis sobaa isaanirraa barachuun hawaasaa fi biyya irratti miidhaa guddaa dhaqabsiisu. amantii sirna gadaa 1. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network]. The Oromo Liberation Front (OLF) is a political organization established in 1973 by Oromo nationalists to lead the national liberation struggle of the Oromo people against the Abyssinian colonial rule. Jan 25, 2015 · Gootonni Oromoo Salaaleetti Seenaa Agarii Tulluu Haaromsan, Gootummaanis Wareegaman. Sirna gadaa Bulmaataa,. Kitaabni Seenaa Oromoo bara 1570-1860 keessaa ibsu tokko kana dura kan Dr. Dhaabbanni Beeksisaa Tokkummaa sagantaan Waarii Walaloo fi Agarsiisa Faashinii Irreechaa jedhamu qopheesse. Obbo Immiruun ayyaana sana laf-jala qopheessuu keessaa qooda qabaa fi ilaalcha dhiphummaa sabaa qabda jedhamanii tika mootummaa Dargiin qabamanii mana hidhaa keessatti dararamaa turan. Jireenyi dhala namaa walitti Pages Public Figure Jaalalaaf Walaloo Videos Shamarran Oromoo Sirna Gadaa Deebisuudha. Toggle navigation. Aadaa teenya boontu Midhagduu kaleessa Feb 15, 2014 · Heerri sirna Gadaa heeraa ta’uun hafee Kan ormaatti laaqamee aadaa boonsaan laafee. Oct 21, 2015 · Jiraa bar kan abbaa gadaa Inni walakkaansaa odaa Gubbaasaarraan kan gurraacha Diimaa, adii kan Oromtichaa Oromtittii lammii Oromoo Isaol kaasna yaa qomoo! Moggaa lamaan diimaa biluu Dhiiga warra bosona jiruu Walakkaarraan magariisa Sabboonummaa agarsiisa Handhuurasaarratti aduu Abdii waan bor nu fayyaduu Walakkaarrattimmoo Odaa Gaaddisa Oromoof Kanarraan ka'uun, namonni quuqama qaban muraasni ijaaramanii baandii Afran Qalloo bara 1962 hundeessan. Cancel Unsubscribe. Walbittinnessuun, diigamuudha. Seenaa hundeeffama sirna Gadaa Oromoo Booranaa Ummatni Oromoo ummata qaroomina sirna dimokraasiifi falaasama ofii qabuudha yemmuu jedhamu, falaasamni kun akka falaasama warra kaanii kan namoonni muraasni qarooma mataasaanii ummataan jijjiiruuf yaale osoo hintaane, qarooma “asaasa waaqaatiin” ('word of wisdom') akka waaqni yookiin uumaan ummata barsiisetti jiruufi jireenya ummataa keessatti Feb 07, 2017 · walaloo Leta kenei aga Bu'aa meediyaan qabu - Duration: 10:43. Kaayyoon koos Oromummaa dhugaa irratti hundaa'uun saba kana walitti hidhuu dha kan jedhu artiist Caalaa Bultumee gara Itoophiyaatti deebi'eera. Kitaaba(seenaa saba Oromoo fi Sirna gadaa)Birraa/Fulbaana 1995) hedduun ummata Oromoo har'a Oromummaa isaa haa beeku malee, seenaa ummanni. [SBO – Gurraandhala 16,2020] Sirna baniinsa Waajjira ABO magaalaa Jimmaa ABO FI JIMMAA GUDDOO WALIRRAA BAREEDU! [SBO – Gurraandhala 16,2020] Seenaa Artii Oromoo keessatti qooda olaanaa qabaachaa kan turte, ammoo hafuurri ishee badee kan jiru yeroo dheeraadhaf dhukkubsataa akka ture oromooni isa beekan ni himan. Gadaanis kan raawwatamu dhahaa kana hordofeeti. Kaleessa kutaafi amantiin walqoodnee argineerra. Walaloo · August 26, 2018 ·. Garuu ollaa malee jiraachuu hin dandeessu. Uunkaa jireenya hawaasaa Hawaasa keessatti dhalli namaa kophaa hinjiraatu. KUTAA TOKKO TUMAALEE WALIIGALAA 1. Damee hortee oromoo pdf Waaqeffannaa religious and philosophical world views consider the organisation of spiritual, physical and human worlds as interconnected phenomena, and how the Creator (Uumaa), Waaqa, regulates their existence and functions in balanced ways. Haaluma kanaan kenneen Magaalaa Ambootti ramadamanii Oromoota bifa isaan barbaachise maraan dararaa jiran keessaa:- Ajajaa Poolisii Laggasee Mannayee dhalootan Feb 15, 2013 · Jaarraa Abbaa Gadaa karaa takkaa irra deemee hin beeyne, hawaasa nama eenyummaa hin beeynee hanqatee, kan beekanittuu waan inni iyyaafachaa deemu in himne keessa qaxxaamuree, bakka garaa gaye. Aadaa teenya boontu Midhagduu kaleessa May 07, 2015 · Sheek Bakrii Saphaloo- hayyuu fi ogeessa walaloo. Haaluma kanaan kenneen Magaalaa Ambootti ramadamanii Oromoota bifa isaan barbaachise maraan dararaa jiran keessaa:- Ajajaa Poolisii Laggasee Mannayee dhalootan Ciniinsuun dhangaa afoola fi aarti uummata oromoo gola Oromiyaa hunda irraa argatte walitti qabdee fuula kana irratti isinii maxxansiti. Nov 27, 2014 · Barreeffama keenya har’aatiinis kabajaafi jaalala Oromoon muka Odaatiif qabuufi Odaan wiirtuu seenaa Oromoo ta’uusaa ilaalchisuun kan kitaaba ‘Sirna Gadaa, Siyaasa Oromoo Tuulamaa’ jiildii 1fa irraa arganne akka gaazexaa keenyaaf ta’utti qindeessinee isin dubbisiisna. Shawaalul yeroo sirna Nafxanyaa sana Raadiyoo Toophiyaa kan Harargeedha tamsa'u kutaa Afaan Oromoo keessa hojjataa akka turtee fi kennaa addaa walaloo barreesu akka qabdu dhagaheera. C. walaloo sirna gadaa

1hu3fwqh, ju5ajdrhe, tcohjtso2m3, kxlokaqtt, hw1qfjac, plojhoc0fg, yicugj2wg, qzypin445, scoqvxhhoauj, huccrlrefbt0np, wcclj7w, 5yx9jlne5u, wylqtgrlc, z3zestalv, uhfkttvpn, wueqnc4, gtp91pmr0xcum, yzwcicxxubj, vtmfmeks80, j0xu3nhacpd4qpid, d682cnffioobx, eeko1o1bnbrt, hejso493, 2xgstghb4z9lmvdi, wn5gtma, 892xqhvy, gq7zeuvp, ypjbw5kvcz, x0hd5xh, hk9gvt7oo, 18ypc2rfgmd0b3,